ПРОЕКТИ

Проект: „Заедно с мама можем повече”
Настоящият проект се осъществява със съдействието на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна  Европа и Институт „Отворено общество: – гр. София              Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Проектът се фокусира върху проблемите на родителите при избор на образованието за деца, общуването между родители и деца, дава познания за добро разбиране и идеи за пълноценно общуване. Той е насочен към един от  най- драматичните проблеми – отношението между родители със зрителни увреждания и родители, които отглеждат незрящо дете. И в двата случая родителите и в частност жените се нуждаят от подкрепа, за да отглеждат и възпитават пълноценно своите деца и да насърчават тяхното развитие, интереси и самоутвърждаване.
Поводът за разработване н а този проект са все повече случаи, в които се срещаме с жени, търсещи подкрепа, помощ и професионални съвети, за да се справят с отглеждането и възпитанието на своите зрящи или незрящи деца.
Дейностите по проекта очакваме да направят видими семейните проблеми на жените с увредено зрение, за да се търсят адекватни решения с тяхно участие. Вярваме, че споделения опит от проекта ще даде идеи за разширяване на кръга от социални услуги в общността, както за нашата организация, така и на други организации-доставчици на услуги/
Проектът ще се реализира в партньорство с Фондация „Нова” гр. Пловдив и Национална Потребителска Кооперация на Слепите в България.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:
1/ 12 жени с над 71% загубена работоспособност по зрение и 5 жени- зрящи. Включените в проекта жени са незрящи и зрящи майки и баби, на които е поверено отглеждането на 18 деца.
2/ 18 деца на  възраст от 6 г. до 16 г., от които 14 деца с увредено зрение и 4 здрави деца.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТА СА:
а/ Жените от целевата група да подобрят разбирането си за спецификата на увреждането на  детето и начините за ефективно общуване и подкрепа на децата в образованието им.
б/ Семействата, включени в проекта да бъдат по- добре информирани относно възможностите за образование на децата. Да преодолеят безпокойството си и страха си от отношението към децата със зрителни затруднения в училище. Да станат по- уверени в изискванията и очакванията си към децата и училището.
в/  Децата и родителите от целевите групи  да подобрят общуването и разбирането помежду си, което ще доведе до генериране на идеи за повече и по- продуктивни общопланирани семейни дейности и занимания.

ДЕЙНОСТИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА СА:
Изготвени и апробирани тематични програми
Разработени занимателни игри
Описани казуси и конкретни проблеми, възникващи в ежедневието на хората с увреждане, предвидени за представяне в няколко поредни семинари с участниците от целевата група
След финализирането на дейностите по проекта се предвижда изготвянето на доклад-анализ  за специфичните проблеми, с които се срещат незрящи жени при отглеждане на децата – зрящи и незрящи  във всекидневните дейности в семейството, в общуването, който ще послужи за изготвяне на обучителна програма и ще бъде публикуван за информиране на заинтересованите организации на и за хора с увреждания, предоставящи услуги в областта.

Коментарите са затворени.