УСТАВ

ГЛАВА І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 РАЗДЕЛ І.

Чл. 1. СДРУЖЕНИЕ “ЗА ЖЕНИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ – ТИ МОЖЕШ” (ЗЖУЗ – ТИ МОЖЕШ), наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “ЗА ЖЕНИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ – ТИ МОЖЕШ”.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

Чл. 3. Седалище на СДРУЖЕНИЕТО е: гр. СОФИЯ, а адресът на неговото управление е: гр. София, ж.к. Разсадника, Коньовица, бл.31, вх.А, ап. 23.

Чл. 4. Сдружението се основава на принципите:

–         Доброволност на членството, равни права и задължения на членовете, свобода на мненията, предложенията и дискусиите, изборност на ръководните органи и периодичната им отчетност пред ОС;

–         Дейността на Сдружението се подчинява на Конституцията на Република България, действащото законодателство, на този устав и на решенията на ръководните му органи.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

Чл. 5. ОСНОВНИ ЦЕЛИ на Сдружението са:

–         Подпомагане за реализиране на социалните права, интегриране в обществото, рехабилитация  на децата, девойките и жените с увредено зрение.

–         Повишаване на общественото съзнание против насилието над жените с увредено зрение във всичките му форми

–         Повишаване на общественото съзнание по отношение на равенството между половете, опазване на здравето и майчинството на жените

–         Привличане на общественото внимание към проблематиката и възможностите на жените с увредено зрение и изграждане на обществено съзнание за техните специфични потребности

–         Подпомагане за създаване на умения в областта на професионалните, технологичните и квалификационните дейности и обучението през целия живот на жените с увредено зрение.

Чл. 6. СРЕДСТВАТА, с които Сдружението ще постига своите цели са:

–         Разработване и участие в национални и европейски проекти и програми относно равенството между половете, борбата с насилието във всичките му форми, здравеопазването и екологията.

–         Проучване на интересите, възможностите и специфичните потребности на жените с увредено зрение.

–         Организиране и предоставяне на социални и административно-правни услуги на визуално увредените жени.

–         Сътрудничество с други НПО и държавни органи за постигане целите на сдружението.

Чл. 7.  ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на Сдружението е:

–         Набиране и разпространение на информация за специфичните нужди, интереси и възможности на визуално увредените жени.

–         Информиране на обществото и лобиране за възможностите на жените с увредено зрение.

–         Участие в проекти, програми и обучения  за осъществяване на целите на сдружението.

–         Взаимодействие с правителствени органи, национални и международни организации и НПО, работещи по сходни проблеми.

–         Създаване и разпространение на аудиовизуални и печатни продукти, свързани с ежедневието на жените с увредено зрение.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

Чл. 8. Сдружението осъществява своята дейност за неопределен срок.

Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на сдружението.

 

ГЛАВА ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

 

РАЗДЕЛ І. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмено заявление до управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(3) След разглеждане на молбата на кандидата, управителният съвет с решение приема лицето за член на Сдружението.

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права: – да участват в управлението на Сдружението

–         да изразяват свободно мнението си и да дават предложения за дейността на Сдружението;

–         да бъдат информирани за неговата дейност;

–         да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

–         членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:

–         да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

–         да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

–         да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

–         да внасят в срок предвидения членски внос.

Чл. 13. Членството в Сдружението се прекратява:

–         с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението;

–         – с изключването на лицето;

–         при невнасяне на установените имуществени вноски (членския внос) или системно неучастие в дейността на Сдружението;

–         с прекратяване на Сдружението.

Чл. 14. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на управителния съвет:

–         при системно неизпълнение на задълженията му;

–         когато извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

Чл. 15. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените членски вноски.

 

РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. Върховен орган на Сдружението е общото събрание.

Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от едно лице и да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 18. Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава.

2. Избира и освобождава председателя на Сдружението.

3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет.

4. Взема решение за участие в други организации.

5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

7. Приема бюджета на сдружението и годишния счетоводен отчет.

8. Приема отчета за дейността на управителния съвет.

9. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на законите, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

10. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл. 19. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на Сдружението най-малко един път годишно.  Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 20. Поканата за свикване на общо събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква.

Чл. 21. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, се предоставят на всеки член на Сдружението най-малко15 (петнадесет) дни преди свикването на общото събрание.

Чл. 22. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да присъстват.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове или техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и водещия протокола на заседанието и се прилага към протокола.

Чл. 23. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

–         него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 24. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 18, т. 1 и 5 се вземат с квалифицирано мнозинство- 2/3 от присъстващите. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 25. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола и те отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание, има право да бъде информиран и да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 26. Всеки член на Сдружението, управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

Чл. 27. Управителният съвет се състои най-малко от 3 /три/ лица – членове на Сдружението.

Чл. 28. Управителният съвет се избира за срок от 5 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 29. Управителният съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание.

2. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав.

3. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и годишен счетоводен отчет.

4. Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, и носи отговорност за това.

6. Приема правила за работата си.

7. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на Сдружението.

8. Взема решения относно дължимостта, размера и срока на внасяне на имуществените вноски (членския внос).

Чл. 30. Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 3 (три) месеца, както и по писмено искане на всеки един от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 31. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Устава.

Чл. 32. Заседанията се ръководят от председателя на управителния съвет, а в негово отсъствие– от избран от управителния съвет негов член.

Чл. 33. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, предвидени от закона.

Чл. 34. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред общото събрание решение на управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, с този Устав или с предходно решение на общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 35. Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, които увреждат имуществото или интересите на Сдружението.

Чл. 36. Председателят на Сдружението:

1. се избира от общото събрание за срок от 5 (пет) години и е по право в състава на управителния съвет;

2. представлява и управлява Сдружението;

3. организира и свиква заседанията на общото събрание и управителния съвет;

4. следи за осъществяване на дейността на органите на Сдружението и спазване на финансовата дисциплина.

ГЛАВА ІІІ. ИМУЩЕСТВО, ОТЧЕТНОСТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

РАЗДЕЛ І.

Чл. 37. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл. 38. Източниците на средства на Сдружението са от членски внос, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, от проекти, програми и др.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

Чл. 39. В срок до 31 май на всяка година управителният съвет заявява за вписване  в централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел информация за дейността през предходната година и финансовия отчет на сдружението.

Чл. 40. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

Чл. 41. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;

2. По решение на окръжния съд по седалището съгласно ЗЮЛНЦ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат нормите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

§ 2.Този Устав е приет на учредителното събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ “ЗА ЖЕНИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ – ТИ МОЖЕШ”, проведено на 17.09.2010 год. в гр. София.

 

 

 

 

Коментарите са затворени.