НИЕ СМЕ

Сдружение „За жени с увредено зрение- Ти можеш” се учреди на 17.09.2010 година, гр.София, в сградата на ЦУ на ССБ, ул. „Найчо Цанов” 172 .
 Основни цели на Сдружението са:

Подпомагане за реализиране на социалните права, интегриране в обществото, рехабилитация  на децата, девойките и жените с увредено зрение.

Повишаване на общественото съзнание против насилието над жените с увредено зрение във всичките му форми

Повишаване на общественото съзнание по отношение на равенството между половете, опазване на здравето и майчинството на жените

Привличане на общественото внимание към проблематиката и възможностите на жените с увредено зрение и изграждане на обществено съзнание за техните специфични потребности

Подпомагане за създаване на умения в областта на професионалните, технологичните и квалификационните дейности и обучението през целия живот на жените с увредено зрение.

 Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

Разработване и участие в национални и европейски проекти и програми относно равенството между половете, борбата с насилието във всичките му форми, здравеопазването и екологията.

Проучване на интересите, възможностите и специфичните потребности на жените с увредено зрение.

Организиране и предоставяне на социални и административно-правни услуги на визуално увредените жени.

Сътрудничество с други НПО и държавни органи за постигане целите на сдружението.

  Предметът на дейност на Сдружението е:

Набиране и разпространение на информация за специфичните нужди, интереси и възможности на визуално увредените жени.

Информиране на обществото и лобиране за възможностите на жените с увредено зрение.

Участие в проекти, програми и обучения  за осъществяване на целите на сдружението.

Взаимодействие с правителствени органи, национални и международни организации и НПО, работещи по сходни проблеми.

Създаване и разпространение на аудиовизуални и печатни продукти, свързани с ежедневието на жените с увредено зрение.

Коментарите са затворени.